Gwarancja najniższej ceny

Jeśli znajdziesz identyczny produkt w niższej cenie, napisz do nas na  hello@eyeon.design uwzględniając:

1) Tytuł wiadomości "Gwarancja najniższej ceny";

2) Link do konkurencyjnej ofery.

Postaramy się jak najszybciej przebić ofertę konkurencji.

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady uzyskania obniżenia ceny w sklepie internetowym pod adresem www.eyeon.design w ramach Programu „Gwarancja Najlepszej Ceny” (dalej jako „Program”). 
 2. Organizatorem Programu jest Eye On Design K.Żebrowska P.Horyza s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 257 lok. 86, NIP: 5213894685, REGON: 385855520.
 3. Program obowiązuje na terenie Polski i dotyczy wyłącznie zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.eyeon.design prowadzonych przez Organizatora (dalej jako „Sklep”).

 

Zasady realizacji programu

 

 1. W programie mogą wziąć udział wyłącznie klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Klient”). 
 2. Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Program przewiduje możliwość obniżenia ceny produktu – dotyczy sytuacji, gdy warunki uzasadniające uzyskanie obniżenia ceny zaistniały przed dokonaniem zakupu.
 3. Warunkiem uzyskania obniżenia ceny jest wykazanie przez Klienta, że w stosunku do produktu objętego Programem, istnieje produkt identyczny, dostępny za niższą cenę obowiązującą w okresie trwania Programu. Produktem identycznym jest produkt tego samego modelu lub rodzaju z identycznymi oznaczeniami kodowymi producenta, tj. rozmiar, kolor oraz o takich samych właściwościach jak produkt objęty Programem, pełnowartościowy, nie z ekspozycji, dostępny na terenie Polski wyłącznie u licencjonowanych dystrybutorów w Polsce konkurencyjnych względem Sklepu. 
 4. Program nie ma zastosowania do produktów identycznych objętych przeceną z uwagi na pogorszenie ich jakości lub z ekspozycji, a także dostępnych na wszelkiego rodzaju licytacjach, przetargach, platformach oferujących zakupy grupowe. 
 5. Programem nie są objęte produkty pochodzące z wyprzedaży. 
 6. Cena produktu musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN). Przy porównywaniu produktów nie będą brane pod uwagę inne koszty oprócz ceny samego produktu (np. koszty przesyłki). 
 7. W celu skorzystania z Programu należy wysłać wiadomość mailową na adres support@eyeon.design zawierającą imię, nazwisko i link do strony produktu konkurencji. Organizator niezwłocznie prześle ofertę konkurencyjną. 
 8. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji określonych w pkt 3 powyżej w zakresie spełnienia wymogu autentyczności produkt i aktualności ceny. 
 9. Organizator ma prawo odmówić obniżenia ceny lub zwrotu różnicy w cenie bez podania uzasadnienia. 
 10. Każdy Klient może wziąć udział w Programie wiele razy, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 11. Program nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. 

 

Reklamacja

 

 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Programu przysługuje każdemu Klientowi. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji z określeniem żądania reklamacyjnego, a także informację, że dotyczy Programu. 
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: support@eyeon.design nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania zgłoszenia zgodnie z ust. II pkt 3 i 8 Regulaminu. 
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie nie później niż 14 (czternastu) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Organizator poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji przesłanej drogą elektroniczną. 
 4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Klienta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Reklamacje dotyczące towaru tj. mebli i akcesoriów dostępnych w Sklepie zakupionych w ramach Programu odbywają się na zasadach ogólnym określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Regulaminie Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://eyeon.design/pages/gwarancja-najnizszej-ceny
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane, a zmieniony Regulamin nie będzie nakładał na nich innych niż uprzednio obowiązków. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w każdym czasie. 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności wynikających z kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dnia 17 stycznia 2022 r.